Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Nieuwe statuten en HHR-2

Beste leden,

Bij deze wil ik u graag op de hoogte brengen van een kleine wijziging in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement die na bestuursoverleg nog is doorgevoerd.  T.o.v. de huidige documenten is nu toegevoegd dat ook de wettelijk vertegenwoordiger(s) van minderjarige leden toegang hebben tot de ledenvergadering. Zij heben daar echter geen stemrecht.

Voor de volledigheid treft u hieronder een overzicht aan van alle wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. V.w.b. de wijzigingen in de statuten raad ik u aan het document zorgvuldig door te lezen. Het gaat nl. te ver om alle wijzigingen hier te presenteren. De meeste wijzigingen zijn tekstueel van aard. Het document is in een wat meer moderne taal geschreven. De belangrijkste inhoudelijk wijzigingen betreffen het toevoegen van items over gedragsregels en de oprichting van de continuiteits commissie.

Overzicht van wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.

 • Artikel 1 lid 3 – Term aspirant leden is vervallen
 • Artikel 1 lid 3.2 – De tekst “Jeugdleden hebben op uitnodiging toegang tot algemene vergadering” is vervangen door “Jeugdleden en de wettelijk vertegenwoordiger(s) van jeugdleden hebben toegang tot de algemene vergadering.”
 • Artikel 1 lid 4 – Toegevoegd is de volgende tekst “Het bestuur dient met deze gegevens zorgvuldig om te gaan en daarbij de richtlijnen genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen.”
 • Artikel 2 lid 2 – De tekst “Leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie vóór 31 oktober” is gewijzigd in “Leden zonder toestemming voor automatische incasso zijn verplicht de jaarlijkse contributie vóór 31 oktober.”
 • Artikel 2 lid 3 – De tekst ”In dat geval wordt de contributie eind november geïnd” is gewijzigd in “In dat geval wordt de contributie in twee termijnen geïnd.”
 • Artikel 2 lid 9 – Vervangen door de volgende tekst “De volgende FIDE titelhouders hebben vrijstelling voor het betalen van contributie, GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM. Dit onder voorwaarde dat zij SC Purmerend vertegenwoordigen in de KNSB-competitie.
 • Artikel 2 lid 10 – toegevoegd met als tekst: “Dubbelleden krijgen een korting van 50% op de geldende contributie.”
 • Artikel 2 lid11 – Dit is het oude lid 9.
 • Artikel 4 lid 1 – De tekst “Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen” is gewijzigd in “Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen.”
 • Artikel 4 lid 6 – De volgende tekst is als nieuw lid opgenomen waardoor de overige leden zijn opgeschoven: Bestuursleden zijn maximaal drie maal herkiesbaar. Na afloop van de maximale termijn van 8 jaar dienen bestuursleden af te treden en zijn niet herkiesbaar tenzij er voor de functie geen andere kandidaten beschikbaar zijn.
 • Artikel 6 lid 6 – De tekst “Jeugdleden (aspirant-leden) hebben (mits zij niet zijn geschorst) toegang tot de algemene vergadering.” is gewijzigd in “Jeugdleden (mits zij niet zijn geschorst) en hun wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben toegang tot de algemene vergadering.”
 • Artikel 8 – Dit artikel is reeds in September 2022 aan het HHR toegevoegd. I.v.m. de wettelijke verplichting om dat te doen is dit zonder goedkeuring vooraf van de ledenvergadering gedaan. De leden zijn destijds wel geïnformeerd over deze wijziging.

Tot slot wijs ik u er nogmaals op dat bij deze ledenvergadering gestemd gaat worden over de statutenwijziging. Om die reden dient tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig te zijn. Ik roep u dus op om aanwezig te zijn op deze ALV op donderdag 31 augustus om 20:00 in Triton.

Namens het bestuur,

Rob van Someren

Delen